ผลกระทบจากการทำเกษตรแบบใช้สารเคมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Last Update : 00:00:04 09/02/2014
ความสำคัญของการเกษตร
เกษตรกรรม เป็นกิจกรรมเพื่อการดำรงชีพที่วิวัฒนาการมาพร้อมกับ อารยธรรมของมนุษย์ และเป็นทางเลือกแห่งการ ดำรงชีพที่ทำให้มนุษย์หยุดการเร่ร่อน และตั้งหลักฐานสรรสร้างอารยธรรมของตนขึ้น สำหรับพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของประเทศไทยนั้น ก็พบว่าได้มีการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนับย้อนหลังไปหลายพันปีก่อน ที่ประวัติชนชาติไทยจะเริ่มต้นขึ้น ดังนั้น เกษตรกรรมจึงเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและยังชีพที่สำคัญที่สุดของสังคมโลก และสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตกาลจนกระทั่งปัจจุบัน การดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรซ้ำซากบนพื้นที่ที่มีมาหลายชั่วอายุคน การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการเพิ่มผลผลิตโดยการใช้สารเคมีทั้งปุ๋ยและยาฆ่าแมลง การขยายพื้นที่ทางการเกษตรรุกล้ำไปในพื้นที่ป่าไม้ การขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรม การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น หรือใช้พื้นที่เกษตรกรรมเพาะปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมกับลักษณะดิน และสาเหตุอื่น ๆ อีกมากมาย ได้ก่อให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่เพื่อเกษตรกรรมอย่างกว้างขวางกลายเป็นสาเหตุทำให้ภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เคยเอื้อต่อเกษตรกรรมค่อย ๆ เสื่อมโทรมลง
Last Update : 16:00:50 07/02/2014
ความรู้ข้าวดีด
1. ข้าววัชพืช คืออะไร ต่างกับข้าวทั่วไปอย่างไร ข้าวที่ชาวนาใช้ปลูกทั่วไป มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa L. ใช้ปลูกในประเทศไทยมากกว่า 100 พันธุ์ เรียกในที่นี้ว่าข้าวปลูก เป็นพันธุ์ข้าวที่ถูกคัดเลือกให้มีลักษณะที่ต้องการเช่นผลผลิตสูง ข้าวสารมีสีขาว ใส คุณภาพหุงต้มนุ่มและหอม ไปจนถึงร่วนแข็ง ต้านทานต่อโรคหรือแมลงที่สำคัญ ข้าวพันธุ์หนึ่งจะมีลักษณะทางการเกษตรต่างๆ เหมือนกันและคงตัว คือในพันธุ์เดียวกันจะมีลักษณะ สีใบ ทรงกอ ความสูง การออกรวง สีเปลือก สีข้าวกล้อง เหมือนกันและคงตัว และทุกพันธุ์จะมีลักษณะสำคัญคือเมล็ดจะสุกแก่ใกล้เคียงกันคือหลังบานดอกแล้วประมาณ 28-30 วัน พร้อมที่จะถูกเก็บเกี่ยวและถูกนวดให้หลุดจากรวง คือจะไม่สุกแก่ก่อนเวลาไม่หลุดร่วงเองได้ง่ายๆ และข้าวเปลือกจะไม่มีหางหรือถ้ามีก็จะสั้นมาก
Last Update : 15:00:07 31/10/2013
มันสำปะหลังและอ้อย
Brand : 18 อรหันต์
Model : -
-
Last Update : 23:52:55 08/02/2014
มูลไส้เดือน
Brand : 18 อรหันต์
Model : -
-
Last Update : 23:48:43 08/02/2014
เร่งดอกเร่งผล
Brand : 18 อรหันต์
Model : -
-
Last Update : 23:24:55 08/02/2014
ยางพาราและปาล์ม
Brand : 18 อรหันต์
Model : -
-
Last Update : 23:21:56 08/02/2014
พืชผักผลไม้
Brand : 18 อรหันต์
Model : -
-
Last Update : 23:17:33 08/02/2014

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
566
Total View
141491

Company Profile :
 
บริษัท เพิ่มผลพูนทรัพย์ จำกัด ได้ ก่อตั้งขึ้นจากแนวความคิดที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ในภาคการเกษตรที่เป็นส่วนสำคัญของประเทศและระดับโลก เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในเรื่องของการผลิตอาหารให้กับพลโลกแต่นับวันกลไก ส่วนนี้กลับส่งผลกระทบต่อมนุษย์ พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ปัจจุบันนี้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มไปด้วยสารพิษและสารเคมีปะปนกับอาหารเมื่อ มนุษย์ได้บริโภคอาหารที่มีสารพิษโยที่เราไม่รู้ตัวก็เกิดความเจ็บป่วย จำเป็นต้องพึ่งพาการรักษาโดยใช้ยา ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ปีหนึ่งต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท ผลกระทบที่เป็นลูกโซ่นี้มีสาเหตุเริ่มต้นมาจากดิน น้ำ และอากาศที่ถูกทำลายจากปุ๋ยเคมีและสารพิษจากยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงชนิดต่างๆ ทำให้สิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ ถูกทำลายจนดินไม่มีชีวิต พืชก็ไม่ได้สารอาหารอย่างเต็มที่ โรคและแมลงเข้าทำลายได้ง่าย บริษัท เพิ่มผลพูนทรัพย์ จำกัด มีความมั่นใจว่าหากเกษตรกรได้นำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งได้ผ่าน ขบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ได้การรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียง มีทีมที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่่ยวชาญด้านการเกษตอินทรีย์ มาให้ความรู้อีกทั้งได้ผ่านการทดลองนำไปใช้จริงและได้รับการยอมรับจาก เกษตรกรในหลายพื้นที่เพื่อทดแทนปุ๋ยเคมี จะนำมาซึ่งการคืนชีวิตให้กับแผ่นดินสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อระบบ นิเวศน์ไม่ว่าจะเป็นตัวห้ำ ตัวเบียน ไส้เดือน จะกลับมาดังเดิม พืชจะได้รับสารอาหารที่เพียงพอ สามารถต้านทานโรคและแมลงได้เป้นอย่างดี ผลผลิตที่ออกมาก็เป็๋นอาหารปลอดสารพิษ มนุษย์ทุกคนก็จะปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร สิ่งแวดล้อมจะกลับสู่ความเป็นธรรมชาติร่มรื่นและอากาศที่บริสุทธิ์
 

สินค้า (Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by PERMPOLPOONSUB CO.,LTD.
Tel. 02-1584242  Fax. 02-1584243  Website. www.permpolpoonsub.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login