สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อตกลง TRIPS ใน กรอบของการเจรจาและการประชุมจัดตั้ง World Trade Organization (WTO) ได้มีการทำข้อตกลงการค้าที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญา (TRIPS) ซึ่งได้ลงนามในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2537 โดยมาตราที่ 4 วรรค 3 ของข้อตกลง ได้อธิบายบทบาท และความรับผิดชอบของศุลกากร เกี่ยวกับการนำกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ว่า ศุลกากรไทยยุคใหม่จะต้องนำกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามาใช้อย่างเต็มตัว เพื่อปราบปรามสินค้านำเข้าหรือส่งออกที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและข้อบังคับทางศุลกากร บทบัญญัติดังต่อไปนี้ ได้ให้อำนาจแก่ศุลกากรในการปราบปรามสินค้านำเข้าหรือส่งออกที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ประกาศกรมศุลกากร เลขที่ 6/2531 เรื่อง การตรวจสอบการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้า ประกาศกรมศุลกากร เลขที่ 28/2536 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544 หาก ท่านเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ ที่ต้องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของท่านจากการนำเข้า-ส่งออกสินค้าออกจาก ราชอาณาจักร ศุลกากรมีมาตรการที่จะทำการปราบปรามสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการตรวจพบในขณะที่ทำการนำเข้า เพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ จากสินค้าที่ถูกปลอมแปลง, สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือผู้นำเข้าที่ไม่ใช่ผู้ถือสิทธิ์การนำเข้า โดยผู้ถือสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง ศุลกากร เพื่อแจ้งความจำนงให้ศุลกากรทำการปราบปรามสินค้าลิขสิทธิ์ชนิดนั้น โดยโปรดให้คำอธิบายโดยละเอียดเพียงพอของสินค้าลงในคำร้อง และโปรดให้รายละเอียดที่จำเป็นในการติดต่อเจ้าของสิทธิ์ทุกเวลา ทั้ง นี้ในการขอให้ศุลกากรทำการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์นั้น ผู้ถือสิทธิ์ที่ยื่นคำร้องต่อศุลกากรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้นำเข้า, ผู้ส่งออกและศุลกากรไทยเองทั้งหมด
Last Update : 13:46:50 09/11/2010
Heavy Lift Cargoes
Brand : Overside
Model : RYS TRANS
ให้บริการพิธีการศุลกากรนำเข้า ส่งออก และขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ สินค้าเทกอง สินค้าที่เป็นเคมีภัณฑ์ ของเหลว ที่ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มาบตาพุด กรุงเทพ และรวมถึงบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดนไปในกลุ่มประเทศ GMS
Last Update : 10:53:01 13/08/2013
พิธีการศุลกากรและขนส่งแบบเต็มตู้ FCL
Brand : FCL_MC
Model : RYS FCL
ให้บริการนำเข้าและส่งออกแบบเต็มตู้ Full Container Load (FCL) สำหรับวัตถุดิบ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ สินค้าอันตราย
Last Update : 10:45:05 13/08/2013
พิธีการศุลกากรและการขนส่งแบบ LCL (ไม่เต็มตู้)
Brand : RYS LCL
Model : RYS CLC
บริการพิธีการนำเข้าและส่งออกแบบ LCL ที่ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Last Update : 10:43:53 13/08/2013
Cross Border Logistics in GMS
Brand : RYS CBL
ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดน ผ่านแดน แลพิธีการศุลกากรนำเข้า ส่งออก ถ่ายลำ ในกลุ่มประเทศ GMS ได้แก่ประเทศกัมพูชา เวียดนาม สปป.ลาว พม่า จีนตอนใต้ และประเทศมาเลเซีย
Last Update : 10:42:42 13/08/2013
Dawei Port
Last Update : 20:11:46 18/08/2013
Laem Chabang Port
Last Update : 17:14:54 13/08/2013

Page View  7497  
Product Information :

Product Name:  
Heavy Lift Cargoes
Product Category:   การขนส่ง
Product Sub-Category:   ขนส่งสินค้าและพิธการศุลกากรส่งออกและนำเข้า
Brand:   Overside 
Product Type :   บริการ 
Short Description :   ให้บริการพิธีการศุลกากรนำเข้า ส่งออก และขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ สินค้าเทกอง สินค้าที่เป็นเคมีภัณฑ์ ของเหลว ที่ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง มาบตาพุด กรุงเทพ และรวมถึงบริการขนส่งสินค้าผ่านแดนและข้ามแดนไปในกลุ่มประเทศ GMS
     
 
 

© 2000-2008 CopyRight by RAYONG SHIPPING CO.,LTD.
Tel. 02-749-1459 , 038-495-010  Fax. 02-749-2409, 038-495-017  Website. www.rayongshipping.co.th
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login