SME Clinic
SMEClinic เครือข่ายความรู้และที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
Last Update : 10:30:57 28/02/2012
โบโลน่าไก่พริก
Brand : GSB
Last Update : 11:53:17 16/07/2014
ไส้กรอกเบรคฟัสรมควันหนังกรอบ
Brand : GSB
ไส้กรอกทำจากเนื้อไก่ ปรุงรสพิเศษ รสชาติออกหวานกลมกล่อม เหมาะสำหรับทานเล่นเปล่าๆหรือคู่กับซอสพริก สินค้ามีบรรจุ 2 ขนาด - 500 กรัม - 1000 กรัม
Last Update : 13:39:50 15/07/2014
ไส้กรอกรมควันเกรด A
Brand : GSB
Last Update : 10:55:23 03/04/2012
ไส้กรอกเวียนนายาว A
Brand : GSB
ไส้กรอกเกรด A อัดขึ้นรูปขนาดเวียนนา
Last Update : 10:42:40 03/04/2012
ไส้กรอกกระเทียม A
Brand : GSB
ไส้กรอกไก่ผสมกระเทียมเกรด A
Last Update : 10:42:24 03/04/2012

SME Clinic

Last Update: 10:30:57 28/02/2012
Page View (1425)

SMEClinic เครือข่ายความรู้และที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

เป็นการรวมตัวของนักวิชาการ นักบริหาร นักการตลาด นักการเงินและวิชาชีพทุกสาขา มีแนวความคิดในการร่วมมือกันสร้างเครือข่ายพลังสร้างโลกสีขาว (White Planet Power Network) ให้คำปรึกษาแนะนำพร้อมทั้งแก้ปัญหาให้กับ SMEs

โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันต่างๆดังนี้

1. วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(KMITL)

2. สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมไทย(ATSME)

3.สถาบันการตลาดเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย(SMAT)

 

 

 

 โดยมีผู้มีแนวคิดเหมือนกันร่วมแรงร่วมใจกันเป็นคณะผู้ก่อตั้ง (Founder) SMECLINIC 

1. รศ.นายสัตวแพทย์พงฐ์ศักดิ์ ศรีธเนศชัย เป็นผู้อำนวยการ
2. ผศ.ดร.ธำรงค์ เมฆโหรา
3. ดร.สิงหะ ฉวีสุข
4. ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์
5. นายแพทย์ช. ศรีพิชญ์ เพ็ชญไพศิษฏ์
6. อาจารย์มานิต รัตนสุวรรณ
7. อาจารย์วันชัย อ่ำพึ่งอาตม์
8. อาจารย์มนต์ชัย สุนทราวัฒน์
9. ทันตแพทย์ปัญญา ยศไพบูลย์
10. อาจารย์ศิรินภา ศริวัฒน์
11. อาจารย์สำเนียง เพชรออม

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ SMEs ด้านวิชาการ การบริหาร การตลาด การเงิน นวัตกรรม ฯลฯ
2. เพิ่มขีดความสามารถการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในการแก้ปัญหาและกำหนดยุทธศาสต์ลดตันทุนการผลิตในการสร้างมาตรฐานสินค้า ช่องทางการจำหน่าย และเพิ่มยอดขายให้แก่ SMEs สามารถเข้าสู่ตลาดในประเทศและ ต่างประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพของเครือข่าย SMEs ในกรอบความคิดการแบ่งปัน สร้างคุณค่าสินค้า การสร้างพลังสังคมสีขาวเน้นการอยู่ร่วมกันเป็นกัลยาณมิตร สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและจริยธรรม ไม่เน้นผลกำไรสูงสุด สนับสนุนการพึ่งพาตนเอง

 

 

ดำเนินการเปิดตัว "smeclinic.in.th" วันที่ 11-11-11 เวลา 09.09 น. ขอขอบพระคุณบริษัท จีเอสบี อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เป็นผู้อุปถัมภ์ คุณพิษณุ อู่พิทักษ์ และคุณช.สิทธิ เพ็ชญไพศิษฏ์ ที่ได้ร่วมกันสร้างพลังในการออกแบบ LOGO SMECLINIC ขอเชิญชวนนักวิชาการ ผู้ประกอบการและท่านที่ต้องการแบ่งปันความรู้ร่มกันสร้างเครือข่ายพลังสร้างโลกสีขาว(White Planet Power Network) เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป ที่นี่คิอเวทีที่ทุกคนสามารถประชาสัมพันธ์ธุรกิจและความสามารถของตนเองอย่างเต็ม 
© 2000-2008 CopyRight by GSB International Co., Ltd.
Tel. 02-997-4925-6  Fax. 02-997-4927  Website. http://www.gsbinter.com/
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login