เตาเผาขยะ (Incineration)
เตาเผาขยะเป็นวิธีการกำจัดขยะอีกวิธีหนึ่ง เมื่อไม่มีสถานที่ฝังกลบเพียงพอ เนื่องจากการเผาขยะจะช่วยลดปริมาตรขยะลงอย่างมาก ทำให้ปริมาณขยะที่ส่งเข้าเตาเผาเหลือเป็นขี้เถ้าประมาณไม่เกิน 10% (โดยปริมาตร) หรือประมาณ 25-30% (โดยน้ำหนัก) ซึ่งขี้เถ้าที่ได้จะถูกนำไปฝังกลบอย่างถูกวิธีหรือใช้ผลิตเป็นวัสดุก่อสร้างต่อไป นอกจากนี้ในบางพื้นที่ที่มีปริมาณขยะอยู่มาก สามารถที่จะนำพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาขยะมาใช้ในการผลิตไอน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้
Last Update : 16:30:14 21/02/2011
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร และ การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานและปุ๋ยอินทรีย์
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้ส่วนประกอบต่างๆ ของขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี และลดผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง ควรพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีหลายประเภทร่วมกัน เป็นลักษณะของระบบการจัดการขยะมูลฝอยผสมผสาน ซึ่งอาจมีระบบจัดการขยะประเภทต่างๆ รวมกันเป็นศูนย์กลางที่เดียวสำหรับแต่ละชุมชน นั่นคือแนวคิดของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Integrated MSW Management)
Last Update : 16:25:22 21/02/2011
เทคโนโลยีการจัดการขยะ
การออกแบบวิธีการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย มีเทคโนโลยีให้เลือกใช้หลายแบบ ซึ่งวิธีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและความต้องการของพื้นที่ เช่น สภาพคุณสมบัติขยะมูลฝอย สัดส่วนสารอินทรีย์ (Organic Content) และสารที่ย่อยสลายได้ สัดส่วนสารที่เผาไหม้ได้ (Combustible Matter) ความชื้นของมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ขนาดพื้นที่บำบัด จำนวนเงินลงทุน และความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น นอกจากนี้เทคโนโลยีที่นิยมใช้ในประเทศหนึ่ง อาจจะไม่เหมาะสมกับประเทศอื่น ดังนั้นต้องเลือกและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับแต่ละพื้นที่
Last Update : 16:24:15 21/02/2011
ทางเลือกสำหรับการจัดการขยะชุมชน
สำหรับเมืองขนาดเล็กที่มีปริมาณขยะต่ำกว่า 100 ตัน/วัน สามารถนำเทคโนโลยีมารวมกันได้เป็นทางเลือกต่างๆ ดังนี้ 1.การผลิตขยะเชื้อเพลิง และการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 2.ถังหมักแบบไร้อากาศ การทำปุ๋ยอินทรีย์ และการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 3.การฝังกลบแบบถูกสุขลักษณะ และผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบ 4.เตาเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า และการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
Last Update : 16:22:35 21/02/2011
การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF)
การใช้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้เพื่อการเผาไหม้โดยตรงมักก่อให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน เนื่องจากความไม่แน่นอนและไม่สม่ำเสมอในองค์ประกอบต่างๆ (Non-homogeneousness) ที่ประกอบกันขึ้นเป็นขยะมูลฝอย ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามชุมชนและตามฤดูกาล อีกทั้งขยะมูลฝอยเหล่านี้มีค่าความร้อนต่ำ มีปริมาณเถ้าและความชื้นสูง สิ่งเหล่านี้ก่อความยุ่งยากให้กับผู้ออกแบบโรงเผาและผู้ปฏิบัติ และยังควบคุมการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ยาก การแปรรูปขยะมูลฝอยโดยผ่านกระบวนการจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของขยะมูลฝอยเพื่อทำให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel, RDF) จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นได้ ซึ่งเชื้อเพลิงที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานได้
Last Update : 16:20:01 21/02/2011
เตาอบไฟฟ้า
Brand : THERM
Model : Electrical Oven
เป็นเตาไฟฟ้าอเนกประสงค์ ที่ใช้ได้กับอุตสาหกรรมอบชุบโลหะและอุตสาหกรรมเซรามิค เตาอบไฟฟ้าสามารถสร้างอุณหภูมิถึง 1,300 °C ชุดไฟให้ความร้อนเป็นขดลวด HEATER ความร้อนมีให้เลือกใช้ทั้ง 220 V และ 380 V ความจุภายในเตามีตั้งแต่ขนาด 20 ลิตรขึ้นไป จนถึง 3 m3 ระบบควบคุมแบบ Digital Temperature Controller *(PID Control) สามารถตั้งค่า Temperature, Heat up time, Cool Downe, Soaking time (6 ชั่วโมง) โครงสร้างภายในกรุด้วยอิฐเบาทนไฟ เสริมด้วยฉนวนความร้อน CERAMIC FIBER มีความทนทาน ใช้งานง่าย ไม่มีปัญหาเรื่องซ่อมบำรุง
Last Update : 13:21:12 05/03/2011
เตาหลอมอะลูมิเนียม
Brand : THERM
Model : Aluminum fusion Furnace
เตาหลอมอะลูมิเนียม แบบเบ้าหลอม มีขนาดตั้งแต่ 50 Kg จนถึง 300 Kg (แบบเตาหลอมจะมีขนาดตั้งแต่ 300 Kg จนถึง 1,000 Kg ) เบ้าหลอมสามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย สามารถเปลี่ยนเบ้าหลอมเพื่อหล่อหลอมโลหะได้หลายชนิด เตาหลอมประกอบด้วยอิฐทนไฟและอิฐฉนวนเสริมด้วย Silica Board เพื่อป้องกันความร้อน ฝาเตาเป็นแบบเลื่อนแบบเหวี่ยง เปิด - ปิด ง่าย หัวเผาให้ความร้อนมีทั้งแบบน้ำมันและแก๊ส ใช้ไฟได้ทั้ง 220 V และ 380 V มีระบบควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ และระบบ Automatic shut off and Flame Detector เพื่อป้องกันการระเบิดของเตาหลอมในกรณีหัวเผาทำงานผิดปกติหรือขัดข้อง สามารถตั้งค่าและความคุมอุณหภูมิภายในห้องเผาไหม้แสดงผลเป็นตัวเลข ง่ายต่อการใช้งานและการบำรุงรักษา
Last Update : 13:12:49 05/03/2011
เครื่องย่อย
Brand : THERM
Model : TC
เครื่องย่อยเศษวัสดุเทอร์ม เป็นเครื่องย่อยชนิด 2 เพลา ใบมีดทั้งสองด้านมีความคมและสวมพอดีกับเพลา เครื่องย่อยเทอร์มออกแบบให้มีการใช้แรงน้อยในการตัดเพื่อลดการสึกหรอ และประหยัดพลังงาน สามารถย่อยวัสดุชนิดต่าง ๆ เช่น พลาสติก, ยาง, ถังเหล็ก, กระป๋องสี, ขยะทุกประเภท, เศษต้นไม้,และกิ่งไม้
Last Update : 13:06:20 05/03/2011
เตาเดอร์ลุกซ์
Brand : THERM
Model : Deluxe
เตาเผาขยะเทอร์ม รุ่นเดอร์ลุกซ์ ขนาด ตั้งแต่ 150-1,250 กิโลกรัม/ชั่วโมง คุณสมบัติ ออกแบบให้ห้องเผาที่สองเป็นรูปทรงกระบอก อยู่ตอนบนของห้องเผาไหม้ให้สมบูรณ์
Last Update : 13:03:39 05/03/2011
เตาเพียงพอ
Brand : THERM
Model : Sufficiency
เป็นเตาเผาขยะชุมชนราคาย่อมเยา ที่เหมาะสำหรับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเตาเผาแบบก๊าซไหลลงล่าง (Down Draft) โดยจะมีกระบวนการทำให้ขยะแห้งก่อนที่จะเกิดการเผาไหม้ด้วยตัวขยะเอง ก๊าสที่เกิดจากการลุกไหม้ก่อนที่จะออกจากปล่องจะถูกนำไปให้ความร้อนแก่ขยะที่ยังไม่ได้เผาไหม้ทำให้ขยะแห้งลง หลังจากนั้นก๊าวจะไหลสู่อุปกรณ์ดักฝุ่น และปล่อยออกสู่บรรยากาศ โดยไม่ใช้น้ำมันหรือไฟฟ้า ใช้สำหรับ บ้านเรือน โรงเรียน วัด ตลาดนัด ฯลฯ
Last Update : 13:00:47 05/03/2011

:: Translation ::

:: Calendar News ::

:: Product By Categories ::
Product Category loading .... please wait!

 

Ranking
391
Total View
183601

Company Profile :
 
ออกแบบ จัดสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษา เตาเผาขยะทุกประเภท, ระบบการจัดการขยะครบวงจร, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, อุปกรณ์ทดลองทางวิศวกรรม, ที่ปรึกษา
 

สินค้า (Products) :
 


© 2000-2008 CopyRight by THERM ENGINEERING CO.,LTD.
Tel. 02-9282215-6  Fax. 02-9282217, 02-9002918-9  Website. www.therm-eng.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login