เพวเทีย (Peltier) คืออะไร?
เพวเทีย (Peltier) คืออะไร? ..... เพวเทีย คูลเลอร์ (Peltier Cooler)
Last Update : 01:23:50 01/07/2011
เครื่องมือวัดความเร็วลม
ลม คือการเคลื่อนไหวของอากาศ ถ้าลมแรงก็หมายถึงว่ามวลของอากาศเคลื่อนตัวไปมากและเร็วในอุตุนิยมวิทยา การวัดลมจำต้องวัดทั้งทิศของลมและอัตราหรือความเร็วของลม สำหรับการวัดทิศของลมนั้นเราใช้ศรลม (wind vane) ส่วนการวัดความเร็วของลม เราใช้เครื่องมือที่เรียกว่า "อะนีมอมิเตอร์"(anemometer) ซึ่งมีหลายชนิด แต่ส่วนมากใช้แบบใบพัดหรือกังหัน หรือใช้แบบถ้วยกลมสามใบและมีก้านสามก้านต่อมารวมกันที่แกนกลาง จากแกนกลางจะมีแกนต่อลงมายังเบื้องล่าง เมื่อกังหันหมุนจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้เข็มที่หน้าปัดชี้แสดงความเร็วของลมคล้ายๆ กับหน้าปัดที่บอกความเร็วของรถยนต์ การวัดความเร็วและทิศของลม อาจทำได้โดยใช้เครื่องมืออีกชนิดหนึ่งเรียกว่า "ใบพัดลม" ซึ่งสามารถวัดความเร็วและทิศได้พร้อมกัน ในการวัดความเร็วของลมมีหน่วยที่ใช้กันอยู่หลายหน่วย แล้วแต่ว่าผู้ใช้จะนิยมและสะดวกที่จะใช้หน่วยใด เช่น นอต หรือไมล์ทะเลต่อชั่วโมง กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไมล์ (บก) ต่อชั่วโมง นอกจากเครื่องวัดลมชนิดดังกล่าวแล้ว ยังมีเครื่องบันทึกความเร็วและทิศของลมอยู่ตลอดเวลาด้วย เครื่องบันทึกลมนี้เรียกว่า อะนีมอกราฟ (anemograph) ซึ่งสามารถบันทึกความเร็วและทิศของลมได้ตามที่เราต้องการ
Last Update : 23:09:17 07/06/2011
การวัดอุณหภูมิ
อุณหภูมินับเป็นพารามิเตอร์พื้นฐานตัวหนึ่งที่ต้องทำการวัดค่า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในprocess control system ให้เป็นไปตามต้องการ
Last Update : 15:28:15 17/05/2011
พีเอชมิเตอร์ (pH meter) คืออะไร
การวัดค่า pH ถือว่าเป็นงานพื้นฐานที่จำเป็นและใช้กันอย่าง กว้างขวาง สำหรับในงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในแทบทุก อุตสาหกรรม รวมถึงงานวิเคราะห์วิจัยระดับสูง ห้องปฏิบัติการ ส่วนใหญ่จะต้องมีการวัดค่า pH
Last Update : 14:42:23 24/04/2011
เครื่องชั่งสารเคมี
เครื่องชั่ง (balance) เป็นเครื่องมือพื้นฐาน ที่พบได้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ ใช้ในการชั่งสารให้ได้ปริมาณตามต้องการ โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นเครื่องชั่งแบบไฟฟ้า
Last Update : 14:41:23 24/04/2011
ตู้แช่ เก็บตัวอย่าง LOW TEMP FREEZER ขนาด 1000 LITE
Brand : DiLigent“
ตู้แช่ ตู้เก็บตัวอย่าง ตู้เย็น ทำด้วยแสตนเลส ทั้งแบบฝาแสตนเลส หรืแบบฝากระจก 2 ชั้น ควบคุมระบบ Digital ผลิตได้ตามแบบที่ต้องการ ทุกชนิด
Last Update : 01:40:16 09/01/2012
เครื่องกำจัด กลิ่น เชื้อโรค ฝุ่นละออง PT-200
Brand : scilution
Model : PT-200
เครื่องกำจัดเชื้อโรค เครื่องกำจัดฝุ่นละออง เราคือผู้ออกแบบและผลิต Electronic Air Filter ซึ่งทำงานในระบบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Field Media Filter) แบบ Non Ionizing Electronic Air Filtration ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงที่สามารถกำจัด Airborne Pollutants Particle ตั้งแต่ 100-0.01-0.005-0.00125 ไมครอน และเรย์ดอน ซึ่งเป็นที่ยอมรับของ ผู้เชี่ยวชาญ และใช้งานในประเทศที่มี เทคโนโลยีสูงอย่างกว้างขวาง
Last Update : 03:14:57 26/12/2011
เครื่องฟอกอากาศ High Effective Air Quality Status Display Anion and Ozone Purifier (GL-8138)
Brand : scilution
Model : GL-8138
Product Description 1) Ozone output: 500 mg/h 2) Negative-ion output: 8*106 PCS/cm3 3) UV lamp power: 5W 4) HEPA nets, active carbon nets 5) 3 grades air volume adjustment 6) Temperature and humidity sensor 7) Air quality induction. 8) Air volume working state display, LCD display temperature and humidity, Air quality status display + touch-key control. 9) Timing function 10) Sensor, touch screen 11) remote control
Last Update : 01:56:51 26/12/2011
เครื่องวัดฝุ่น CLJ-BII Airborne Particle Counter (Laser Diode, Portable, Easy-to-operating)
Brand : -
เครื่องวัดฝุ่น, เครื่องวัดฝุ่นละอองและสิ่งแขวนลอยในอากาศ, เครื่องวัดละอองฝุ่น , เครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ , เครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ , เครื่องตรวจวัดฝุ่น , วัดฝุ่น , เครื่องวัดฝุ่นในอากาศ , เครื่องมือวัดด้านสิ่งแวดล้อม, เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละออง , Airborne Particle Counter, เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง , handheld particle counter, เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ , particle counters รุ่น CLJ-BIIAirborneParticle Counter (Laser Diode, Portable, Easy-to-operating)
Last Update : 23:50:12 14/12/2011

Page View  3697 
News


บริษัทซายน์ลูชั่นได้รับมอบใบประกาศของกรมส่งเสริมอุสาหกรรม
 
 

เนื่องจากทางบริษัท ซายน์ลูชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมกับโครงการ ECIT ของกรมส่งเสริมอุสาหรรม

 

ความเป็นมาของโครงการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดท าโครงการน าร่อง “โครงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุต

สาหกรมมทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยใช้เงินงบประมาณประจ าปี 2552 (เดือนตุลาคม 2551-กันยายน 2552) โดยมี

วัตถุประสงค์กระตุ้นให้ธุรกิจวิสาหกิจการบริหารจัดการงานต่างๆผ่านระยยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Web Based 

Appication Software) โดยเน้นว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ต้องเป็น ซอฟต์แวร์ไทยที่พัฒนาโดยซอฟต์แวร์เฮาส์ไทยเท่านั้น ซึ่ง

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดท าขึ้น เพือสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายในอัตรา

ค่าใช้จ่ายที่ SMEs สามารถยอมรับได้ ซึ้งเป็นการกระตุ้นให้ SMEs ยอมรับและเชื่อมั่นในซอฟต์แวร์เฮาส์ไทยว่า สามารถ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในองคืกร ซึ่งวส่งผลให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย มีการเติบโตและเพิ่มศักยภาพใน

การแข่งขัน นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของ(SME)เพื่อเพิ่มประสิทธภาพขององค์กร รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้

เกิดนวัตกรรมในสินค้าหรือบริการ เพื่อให้เกิดโอกาสทางตลาดใหม่๐โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนเทคโนโลยีสารสนเทศ มา

ประยุกต์ใช้กับการบริหาร การจดการในธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นมาตราฐานของรัฐบาลที่จะผลักดันให้อัตราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจของไทย (GDP Growth Rate)และระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(Competitiveness Rankijng)ให้เติบโตสูงขึ้น ซึ่งกิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญในการด าเนินงานในโครงการนี้ คือ

การให้ค าปรึกษาแนะน า SMEs ใช้ระบบไอทีในธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งระบบไอที ดังล่าว คือระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการ

ธุรกิจอุตสาหกรรม (ERP:Enterprise Resource Planning)โดยใช้แนวคิดการใช้ซอฟต์แวร์ผ่านระบบ ASP 

(Application Service Provider)หรือการใช้โปรแกรมผ่านเครือข่านอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้

ว่าจ้าง บริษัท ทีโอที  จ ากัด(มหาชน)เป็นผู้บริหารโครงการนี้ ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีของระบบความพร้อมของ

บุคคลากรที่ดุแลระบบ นอกจากนี้บริษัท ทีโอที   ต้องสรรหา บริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ไทย(Software House) ที่มี

ความพร้อมในระบบ ERP และ SMEs เข้าร่วมโครงการ โดยที่ Software House เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนของ

ระบบซอฟต์แวร์ และให้ค าปรึกษาแนะน าพร้อมการฝึกอบรมแบบสมบูรณ์ เพื่อให้  SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวช่วยในการบริหารการจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ในการลงทุนเพื่อให้เกิด

ระบบการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านอินเตอร์เน็ต บริษัท ทีโอที  จ ากัด(มหาชน) เป็นผู้ลงทุนทั้งหมด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ให้เงินสนับสนุน SMEs เพื่อกระตุ้นให้ใช้ประโยชนืจาก เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพ และผลิต

ภาพของธุรกิจ

2. ให้เงิยสนับสนุน Software House เพื่อสนับสนุนการพัฒาระบบซอฟต์แวร์บน ASP และให้บริการซอฟต์แวร์แก่ 

SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ3. เพื่อให้มีการจัดท าระบบการให้บริหารซอฟต์แวร์การบริหารจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(ระบบ ASP)

กลุ่มเป้าหมาย

1. SMEs ในอุตสากรรมภาคการผลิตที่มีความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลของ

องค์กร

2. ธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยที่มีศักยภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ใรการเพิ่มประสิทธภาพ และผลิตภาพ

ในการด าเนินงานของอุตสาหกรรม

กิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน า SMEsใช้ระบบไอทีในธุรกิจอุตสาหกรรม

รูปแบบให้บริการ Software แก่ SMEs

การใช้โปรแกรมผ่านอินเตอร์เน็ต( ASP : Application Service Provider)

ประเภท Software ที่ให้บริการแก่ SMEs

โปรแกรมการบิหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมครบวงจร : ERP (Enterprise Resource Planning) มี 4

โมดูล ได้แก่ การผลิต การเงิน การตลาด และงานบุคคล โดย SMEs สามารถเลือกบางโมดูลของโปรแกรมได้

วิธีการด าเนินงาน

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดจ้างบริษัท ทีโอที  จ ากัด(มหาชน) เป็นผู้บริหารงานในกิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน า 

SMEsใช้ระบบไอทีในธุรกิจอุตสาหกรรม

 จัดสัมมนาแนะน าโครงการให้กับ Software House เพื่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

 คัดเลือก Software House ด้านการบริหาร การจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ โดยคณะกรรมการจาก

ภาครัฐฯ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 จัดสัมมนาแนน าโครงการให้กับ SMEs เพื่อรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

 คัดเลือกผู้ท าหน้าที่ให้บริการอบรม และปรึกษาแนะน าแก่ SMEs

 ให้ค าปรึกษาแนะน า การวางระบบ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในธุรกิจอุตสาหกรรม ( Implementation) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)

 ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)

 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

 หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

ส่วนได้ส่วนเสียของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ ปี 2552 ปี 2553-2555 ผลประโยชน์ที่ได้รับ

SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ

ต่อราย(SMEs สามารถ

เลือกใช้ ERP ครบทุก

โมดูลหรือเลือกบางโมดูล

ก็ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อม

ของ SMEsรายนั้น ๆ)

ได้รับเงินสนันสนุน

ค่าใช้จ่าย กรมส่งเสริม

ประมาณ 60%แต่ไม่เกิน 2 

แสนบาทของค่าใช้จ่ายใน

การให้ค าปรึกาแนะน า

เฉพาะราย

(Implementation) ในการ

ใช้ซอฟต์แวร์ ERP

ในระบบ ASP ต้องจ่ายค่า

เช่าระบบ พร้อมการดูแล

รักษา (MA)รายเดือน 

ให้กับ Software House

ไม่ต้องใช้เงินสนับสนุน

จ านวนมากในการใช้

ซอฟต์แวร์ ไม่ต้องใช้เงิน

สนับสนุนจ านวนมากใน

การใช้ซอฟต์แวร์ ERP ใน

กิจการ โดยได้ใช้ฟรีในปี

แรกและเสียค่าใช้จ่ายใน

การ Implementation

บางส่วน 

Software House ที่เข้า

ร่วมโครงการ

ได้รับเงินสนับสนุน 1 ล้าน

บาท จากกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม แต่ต้องจ่าย

ค่าเช่าระบบและอุปกรณ์

อื่นๆที่เกี่ยวข้องให้กับ TOT

และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องพร้อมกับไม่เก็บ

จ่ายค่าเช่าระบบและ

อุปกรณ์อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

รายเดือนให้กับ TOT 

(Service Provider)

1.สามารถหาลูกค้าง่ายขึ้น 

เพราะค่า Implementation

ทางกรมฯ ออกให้ 60%แต่

ไม่เกิน 2 แสนบาท

2.ได้ช่องทางการตลาด

เพิ่มขึ้นค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์จาก 

SMEs ในปีแรก 

TOT ในระบบ ASP จะลงทุน

Infrastructure ทั้งหมด

พร้อมระบบแครื่องแม่ข่าย

(ไม่รวมซอฟต์แวร์บริหาร

จัดการฐานข้อมูล)และการ

ส ารองข้อมุลที่มีการบริหาร

จัดการของเจ้าหน้าที่ TOT

การดูแลระบบต่าง ๆ 1.มีรายได้จากค่าเช่าระบบ 

ASP

2.สามารถขยายช่องทาง

การตลาดในการให้บริการ

ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น 


© 2000-2008 CopyRight by Scilution Co.Ltd
Tel. 02 9648018,22-23  Fax. 02 9648019  Website. www.scilution.com
disclaimer | privacy | contact us

  Sale Login Warehouse Login Driver Login